13. 1. 2019

Stanovy strany

STANOVY

Článek 1: Základní ustanovení

Strana národní svobody (dále jen strana) je politickou stranou ve smyslu zákona

č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

Strana působí v České republice a jejím sídlem je adresa:

U Nadjezdu 368

284 03 Kutná Hora

Používaná zkratka strany je SNS.

Článek 2: Programové zásady a cíle

1. Cílem strany je systematicky budovat stát, jenž je postaven na udržování tradičních hodnot – vlast, národ, rodina. Politika by neměla být pouze náplní práce politiků, ale součástí života každého jednotlivce.

2. Strana prosazuje a hájí svobody každého jednotlivce bez rozdílu, na základě dodržování platných zákonů České republiky, a to i ve vztahu k Evropské unii.

3. Vztah k Evropské unii nesmí ani narušovat nebo omezovat naši národní identitu. V opačném případě jsme pro opuštění Evropské unie.

4. Strana respektuje právní řád a chrání důstojnost člověka.

5. Strana bude u svých členů, kteří budou zvoleni do veřejných funkcí, podporovat jejich plnou osobní odpovědnost.

Článek 3: Členství

1. Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do strany, kterou žadatel o členství podává osobně nebo elektronicky zástupci místní organizace nebo rady příslušného kraje. O přijetí za člena, či zamítnutí přihlášky rozhoduje krajská rada na návrh příslušné místní organizace. Do doby zvolení krajské rady rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí přihlášky Přípravný výbor strany.

3. Členství vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena dnem zaplacení členského příspěvku.

4. Členství ve straně zaniká:

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého

b) písemným prohlášením o vystoupení ze strany s uvedením dne ukončení členství

c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům

d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí

e) přijetím kandidatury na volební kandidátce jiného subjektu bez souhlasu předsednictva strany

f) nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti

6. Členství ve straně může být pozastaveno předsednictvem strany na základě zdůvodněné písemné žádosti člena, rady místního organizace nebo rady kraje.

Článek 4: Práva člena

Člen strany má právo:

1. Účastnit se jednání místní organizace, jejíž je členem.

2. Volit a být volen do funkcí ve straně a být doporučován do veřejných funkcí v souladu právním řádem ČR.

3. Navrhovat kandidáty pro volby.

4. Být informován o činnosti strany a o usneseních orgánů strany týkajících se jeho osoby a činnosti.

5. Předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky.

Článek 5 Člen strany je povinen

1. Prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany.

2. Řídit se stanovami strany.

3. Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů strany.

4. Platit stanovené členské příspěvky.

Článek 6: Členské sankce

1. Členskou sankcí je pozastavení členství nebo vyloučení ze strany.

2. O členské sankci rozhoduje předsednictvo kraje na návrh nižších organizačních celků nebo na základě vlastního zjištění.

3. Rozhodnutí o členské sankci s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu prokazatelně doručeno. Za doručení se považuje standardní ustanovení zákona o doručování písemností. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat ke kontrolní a rozhodčí komisi strany. Odvolání nemá odkladný účinek.

4. Vyloučit člena ze strany lze pro:

a) porušení stanov

b) zanedbávání základních členských povinností

c) porušení povinností při hospodaření s majetkem strany nebo při jeho správě

d) spáchání trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen

e) zneužití funkce ve straně nebo veřejné funkce

f) jednání, které poškozuje stranu, a to zejména tím že:

při svém veřejném vystupování za stranu, zejména ve sdělovacích mediích jakéhokoliv typu, svými výroky nebo vyjadřováním, a zvlášť pokud je člen ve volené funkci v úrovni místní, krajské, republikové, sněmovní nebo senátní, kdy se jeho politický i věcný postoj a používaná rétorika jednoznačně odlišuje od ideologické cesty strany, nebo je v zásadním rozporu se základními principy a programovými cíli strany.

Článek 7: Organizační struktura strany

1. Organizační struktura strany je třístupňová – místní, krajská a republiková.

Místní organizace a krajské organizace pracují tak, aby jejich působnost odpovídala působnosti obecní samosprávy.

Krajské organizace zakládají místní organizace v místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky.

2. Místní organizace

Místní organizace je základní článkem strany a je tvořena nejméně 3 členy. Místní organizace sdružuje členy, zpravidla podle jejich bydliště.

Místní organizace vzniká rozhodnutím rady krajské organizace o ustavení příslušné místní organizace, po předchozím projednání předsednictvem strany.

Místní organizace volí na členské schůzi ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy, případně Radu místní organizace a další funkcionáře, dle rozhodnutí členské schůze, na dobu 2 let.

Výměna členů rady je možná do 1/3 počtu členů rady. Odvolání místní rady je možné jen se souhlasem místního sněmu s následným provedením nové volby.

Místní organizace se svolává členskou schůzí minimálně 2x v roce. Jednání členské schůze je usnášeníschopné, pokud je přítomna prostá většina členů. Ze členské schůze se pořizuje zápis s usnesením, který s prezenční listinou, nejpozději do 14 dnů, musí být zaslán vyššímu orgánu.

Rada místní organizace řídí činnost místní organizace v obci nebo místě kde je místní organizace ustanovena.

Místní organizace sestavují a schvalují kandidátku pro komunální volby a jsou oprávněny uzavírat koaliční dohody na úrovni obecního zastupitelstva.

Místní organizace volí své zástupce na krajský sněm a do krajské rady.

Místní organizace zaniká, klesne-li počet členů pod 3 členy.

Místní organizace zaniká buď rozhodnutím vyššího orgánu z důvodu, že je její činnost v rozporu se zájmy strany, pro dlouhodobou nečinnost, nebo usnesením členské schůze o rozpuštění místní organizace.

Předseda místní organizace

Je nejvyšším představitelem a mluvčím strany v místě.

Je odpovědný za činnost strany v místě.

Svolává členskou schůzi a radu v místě organizace.

3. Krajská organizace

Krajská organizace sdružuje místní organizace působící zpravidla na území jednoho kraje.

Zřizuje krajské odborné komise.

O své činnosti pravidelně informuje členskou základnu a vyšší orgány.

Krajská organizace se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok na krajském sněmu. Ten svolává předseda krajské rady a o jeho konání se předsedové místních organizací musí dozvědět minimálně 21 dnů před datem konání krajského sněmu. Krajský sněm musí být svolán do 40 dnů, požádají-li o to místní organizace.

Výkonným orgánem kraje je krajská rada.

Tvoří ji předseda, místopředseda a další členové volení z řad členů místních organizací na krajském sněmu. Je zpravidla pětičlenná a je volena prostou většinou hlasů přítomných delegátů na krajském sněmu. Krajské rady svolává předseda dle potřeby. Z jednání krajské rady a sněmů se pořizuje zápis s usnesením, který s prezenční listinou, nejpozději do 14 dnů, musí být zaslán vyššímu orgánu.

Výměna členů krajské rady je možná do 2/5 zvolených členů rady, na návrh vyššího orgánu nebo vlastní návrh, a to doby konání následného krajského sněmu.

Odvolání rady kraje je možné na základě návrhu vyššího orgánu, schváleného krajským sněmem.

Krajská rada

Kontroluje a koordinuje činnost místních organizací.

Kontroluje hospodaření krajské a místních organizací.

Navrhuje a schvaluje kandidátní listiny pro volby do PČR, do obecných a krajských zastupitelstev.

Deleguje členy do celostátní rady.

Předseda krajské rady

Je nejvyšším představitelem krajské organizace, volí se na krajském sněmu jako první a svým zvolením se stává zároveň členem celorepublikového vedení strany.

Jedná jménem strany v oblasti působnosti krajské organizace.

Odpovídá za politickou a organizační činnost krajské organizace.

Svolává a řídí jednání krajské rady a předsednictva krajské rady.

Místopředseda krajské rady

Místopředseda krajské rady se stává automaticky náhradníkem za předsedu krajské rady v republikovém vedení, pokud se předseda nemůže zúčastnit.

Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm.

Delegáti do krajského sněmu se volí v místních organizacích tak, že zvolí za každé tři členy jednoho delegáta.

Každý delegát sněmu má pouze jeden hlas.

Zvolený delegát v případě, že se nemůže ze závažných důvodů sněmu zúčastnit, může písemně zmocnit k účasti na sněmu jiného člena své místní organizace, a to se souhlasem předsedy místní organizace.

Krajský sněm volí z delegátů dva zapisovatele, dva skrutátory a tři členy volební komise.

Zapisovatelé svým podpisem ověří spolu s nově zvolenými členy krajské rady usnesení krajského sněmu.

Volební období všech krajských funkcí je dvouleté. V případě změny délky volebního období v rámci změny stanov, řídí se délka volebního období ode dne schválení změny pro všechny současně činné funkcionáře.

4. Republikové orgány

Volební období všech republikových orgánů je dvouleté.

V případě změny délky volebního období v rámci změny stanov se řídí délka volebního období ode dne schválení změny pro všechny současně činné orgány.

4. 1. Republikový sněm

Nejvyšším orgánem strany je republikový sněm.

Republikový sněm rozhoduje o změně programových cílů, schvaluje stanovy, přijímá nebo mění organizační řád apod.

Republikový sněm je tvořen delegáty z řad krajských organizací. Počet delegátů republikového sněmu z každé jednotlivé krajské organizace bude vypočítán dle klíče stanoveného předsednictvem strany.

Usnesení přijímá republikový sněm nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

Každý delegát sněmu má pouze jeden hlas.

Republikový sněm se schází minimálně jednou za dva roky, na základě výzvy předsednictva, která byla schválena prostou většinou členů předsednictva. Je svoláván předsedou strany, a to nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy předsedovi strany.

Hostem sněmu může být každý člen strany.

Na návrh svolavatele republikového sněmu volí sněm ze svých delegátů pro řádný chod nejdříve předsedajícího sněmu, dva ověřovatele, dva zapisovatele a tři členy volební komise.

Sněm taktéž volí minimálně dva skrutátory, kteří nemusí být z řad delegátů.

Na návrh republikové rady volí sněm ze svých delegátů předsedu strany,

který se zvolením automaticky stává členem předsednictva.

Na návrh předsedy strany volí republikový sněm ze svých delegátů 4 republikové místopředsedy strany, kteří se zvolením automaticky stávají členy předsednictva.

Na návrh předsednictva volí sněm ze svých delegátů poté předsedu kontrolní a rozhodčí komise strany a dva její členy.

Kumulace funkcí v rámci republikové organizace není možná.

Usnesení republikového sněmu vlastnoručním podpisem ověří zapisovatelé, ověřovatelé a všichni nově zvolení členové předsednictva strany.

4.2. Předsednictvo strany

Předsednictvo strany tvoří předseda a 4 republikoví místopředsedové bez určeného pořadí. Mandát předsednictva je dva roky.

Předsednictvo strany je usnášení schopné, pokud je na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.

Předsednictvo strany zejména:

a) řídí stranu v době mezi republikovými sněmy

b) řídí krajské organizace a zadává jim úkoly

c) zpracovává návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávy

d) navrhuje volební zmocněnce strany

e) zřizuje republikové odborné komise a schvaluje jejich členy

f) do doby ustanovení krajské rady rozhoduje o přijímání nebo odmítnutí nových členů na základě podaných přihlášek. Vyjadřuje se i k těm přihláškám, které příslušná krajská rada nedoporučila ke schválení, a to na základě žádosti uchazeče o členství nebo na základě vlastního zjištění

g) schvaluje výši členského příspěvku na aktuální rok

h) schvaluje snížení nebo odklad platby členského příspěvku

i) v odůvodněném případě pozastavuje činnost místního organizace, kdy kompetence orgánů příslušné místní organizace, která má pozastavenou činnost, přejímá krajská rada

j) do doby ustanovení krajské rady řídí činnost členů v regionu

k) rozhoduje o členských sankcích


4.3. Předseda

Stojí v čele předsednictva a vystupuje jménem republikového předsednictva navenek.

Svolává předsednictvo strany, z vlastního podnětu také republikový sněm.

Je oprávněn účastnit se jednání všech orgánů strany.

Rozhoduje o způsobu a obsahu mediální činnosti strany, nebo rozsahu oprávnění jednotlivých osob, jednajících za stranu, a to na všech stupních organizace, vždy po schválení předsednictvem.


4.4. Místopředsedové

Jsou členy předsednictva strany.

Jsou oprávněni zúčastňovat se jednání všech orgánů strany.

Vykonávají činnosti plynoucí z pozice místopředsedy, na kterou byli zvoleni.

Každý místopředseda je osobně právně a ekonomicky odpovědný za svoji veškerou činnost spojenou s výkonem funkce v rámci pozice místopředsedy, kterou vykonává.

Na základě zplnomocnění předsedy strany a předsednictva, má i zplnomocněný místopředseda strany, právo jednat za stranu jako celek v oblastech, pro které byl zmocněn.


5. Statutární orgán

Statutárními zástupci jsou předseda a 2 pověření místopředsedové. V případě, že mandát předsedy zanikne z důvodu vyšší moci před koncem jeho řádného funkčního období, jedná za stranu do nejbližší volby nového předsedy jeho místopředseda. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy strany společně s podpisy dvou členů předsednictva, kteří podepisují tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany, jménu a funkci jednajícího, připojí svůj podpis.

6. Kontrolní a rozhodčí komise

a) Kontrolní a rozhodčí komise je kontrolním a odvolacím orgánem strany, dohlíží na hospodaření strany a dodržování obecně závazných předpisů a stanov, rozhoduje ve sporech mezi členy navzájem.

V případě nedodržování stanov určitým orgánem je komise oprávněna svolat nadřazený orgán. Rozhodnutí kontrolní a rozhodčí komise je konečné.

b) Kontrolní a rozhodčí komise je složena ze tří členů, tzn. z předsedy kontrolní a rozhodčí komise a dvou členů kontrolní a rozhodčí komise.

c) Předseda a členové kontrolní a rozhodčí komise strany jsou voleni republikovým sněmem.

d) Předseda kontrolní a rozhodčí komise spolu s předsednictvem na důkaz jejich souhlasu společně podepisují „Výroční finanční zprávu o hospodaření strany“, kterou Republikovému sněmu předkládá zprávu o kontrole.

e) Předseda kontrolní a rozhodčí komise je oprávněn nahlížet do účetnictví hnutí a požadovat vysvětlení nebo doložení jednotlivých účetních nebo finančních operací.

f) Členové kontrolní a rozhodčí komise nesmějí vykonávat žádnou další volenou funkci ve straně, nesmějí být zaměstnanci strany ani mít funkci související s hospodářskou sférou strany.

g) Postavení a náplň činnosti kontrolní a rozhodčí komise řeší vnitřní předpis.


Článek 8: Hospodaření strany


O způsobu nakládání s majetkem strany rozhoduje předsednictvo strany, dále podle stanov a obecně závazných předpisů. Za hospodaření s majetkem a finančními prostředky odpovídá předsednictvo strany.

Majetek strany tvoří hmotné věci a finanční prostředky získané z členských příspěvků, z darů a odkazů a z ostatních zákonných příjmů a výnosů.

Hospodaření strany prověřuje nejméně jedenkrát ročně kontrolní a rozhodčí komise.

Členský příspěvek platí každý člen strany zpravidla k rukám předsedy místní nebo krajské rady, výjimečně na bankovní účet strany.

Členské příspěvky se používají především na úhradu nákladů spojených s provozem strany a s její prezentací.

Členský příspěvek hradí člen strany vždy najednou za průběžný rok k termínu, který stanoví předsednictvo strany vnitřním předpisem.

Výši členského příspěvku určuje předsednictvo strany.

Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do deseti pracovních dnů od oznámení příslušného přijímacího orgánu o přijetí za člena strany.

Okamžikem nezaplacení členského příspěvku automaticky dochází k pozastavení členství, které se projeví pozastavením výkonu všech funkcí a ztrátou hlasovacího práva.

Dojde-li k zániku členství, nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku.

O způsobu rozdělování případných darů a příjmech pro jednotlivé organizace rozhoduje předsednictvo strany na základě žádosti krajů.

Oprávnění k výběru finanční hotovosti a manipulaci s finančními prostředky mají předseda, výkonný místopředseda a místopředseda zodpovědný za hospodaření.

Článek 9: Nutné změny stanov

Předsednictvo strany může změnit stanovy strany. Změna musí být schválena čtyřmi pětinami členů předsednictva.

Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším republikovým sněmem.

Článek 10: Vnitrostranické referendum

1. O konkrétních politických otázkách lze vyhlásit vnitrostranické referendum (dále jen „referendum“). Hlasovací právo v něm mají všichni členové SNS.

2. Referendum musí být provedeno, pokud návrh na jeho vyhlášení podpoří:

a) alespoň 1/10 členů SNS nebo

b) alespoň 1/5 místních organizací nebo

c) alespoň 1/3 krajských organizací nebo

d) předsednictvo strany většinou svých členů.


3. Referendum vyhlašuje předsednictvo strany na návrh orgánů uvedených v odst. 2, a to nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti.


4. Součástí návrhu na vyhlášení je i vymezení předmětu referenda a přesná formulace pokládané otázky. Výsledek referenda je závazný pro všechny orgány a funkcionáře SNS, pokud bylo referendum jako závazné vyhlášeno a hlasování se zúčastnila většina členů SNS. Ve všech ostatních případech má výsledek referenda doporučující charakter.

5. Referendum se může konat:

a) přímým hlasováním členů SNS

b) jako korespondenční referendum členů SNS.

6. Právo hlasovat v referendu má člen SNS, který byl členem SNS nejméně 30 dnů před konání referenda a kterému nebylo zrušeno členství ke dni konání referenda.

7. Stejná nebo obdobná otázka může být předmětem referenda nejdříve po uplynutí dvou let. Toto neplatí, dojde-li k podstatné změně okolností, z nichž původní hlasování vycházelo. V případě nejasností o tom, zda došlo k podstatné změně okolností, rozhodne kontrolní a rozhodčí komise.

Článek 11: Zrušení strany

a) Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení. Strana může být zrušena i jinak, stanoví-li tak zákon.

b) Nepřejde-li majetek zrušené strany na právního nástupce nebo stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek veřejně prospěšné společnosti, nadaci nebo nadačnímu fondu.

Článek 12: Přechodná a závěrečná ustanovení

a) První krajský sněm jednotlivých krajů svolává předseda strany.

b) Do doby vzniku příslušné krajské rady volí zástupce kraje do republikové rady předsednictvo strany.

Share with: