13. 1. 2019

Programové prohlášení SNS

SNS budujeme na demokratických principech a jsme připraveni navázat spolupráci s jakoukoliv stranou podobného smýšlení.

1. Budeme bránit tradiční hodnoty

1.1 zdravé vlastenectví není zločin, nýbrž povinnost a právo každého občana

Jsme přesvědčeni, že prosazování zájmů České republiky a to jak doma, tak i v zahraničí, musí být prioritou každého politického rozhodování. Jsme svědky neustálých ataků z různých stran, jak mediálních, tak i politických a osočováni, že tyto snahy o prosazování zájmů České republiky jsou nacionalistické a neevropské. Evropská unie zcela změnila během několika let svoji tvář a čím dál víc ukrajuje ze suverenit jednotlivých menšinových národů v Evropě. Nedovolme jí v tom pokračovat, nevzdávejme se toho, co  v České republice ještě zbylo, nenechme s sebou manipulovat, buďme znovu sebevědomým a hrdým národem uprostřed Evropy.

1.2 rodina je základní pilíř společnosti

Úloha rodičů, muže a ženy, je ve fungujícím rodinném vztahu vzhledem k výchově dětí nenahraditelná. Část společnosti se snaží  pod falešnou rouškou humanity a svobody tyto po staletí fungující rodinné svazky rozbít a nahradit jinou formou vztahů. S prvními požadavky pouhého respektu přichází s dalšími a snahou vynutit si nadřazené postavení ve společnosti. Hájíme postoje, že utvářet rodinu, kde je otec muž, matka žena a děti, které od narození jsou buď synem a nebo dcerou je naprosto normální, přirozené a samozřejmé. 

1.3 tradice, kultura a zvyky našich národů jsou naším bohatstvím

Bohatá historie našeho národa, kulturní dědictví a životní moudrost byla často v dlouhé historii trnem oku všem, kteří se chtěli zmocnit všeho, co naši předci vybudovali. V dnešní době čelíme tlaku o vymazání naší historie, přepisování dějin, zejména posledních desetiletí a odlišné interpretace dějů, které se odehrály. Budeme se neustále snažit připomínat si ty nejdůležitější okamžiky našich dějin a předávat je dalším generacím. Nenechme si ukrást naši historii, naše kulturní bohatství, dědictví našich předků.

2. Naše priority

Budeme usilovat o:

2. 1 neprorůstání politického islámu do naší společnosti

Islám, tak jak jej známe z působení takřka po celém světě, můžeme pro lepší pochopení rozdělit na část náboženskou a část politickou. Obě části jsou spolu velmi těsně provázány a věřícími vnímány společně. Politická část islámu se snaží o ovládnutí institucí, školské výuky, justice, médií, společenského života a dalších částí každé společnosti, tu evropskou nevyjímaje. Jsme připraveni prosazovat neprorůstání politického islámu do společnosti, zachovat společnost sekulární a na jakékoliv snahy o islamizaci upozorňovat širokou veřejnost. Prosazování dvojího práva, tak jak se nyní objevuje v západní Evropě, považujeme za nepřijatelné.

2. 2 důsledné dodržování migračního zákona dle Ústavy ČR

Nepodléhejme tlakům neziskových organizací, které přímo i nepřímo parazitují na uměle vyvolaných migračních vlnách. Od těchto lidí, ve snaze se zviditelnit a získat další granty na svoji činnost, neustále slýcháme, že je třeba přijímat víc a víc tzv. uprchlíků. Z okolních zemí jasně vidíme, že tato volba vede k snížení všeobecné bezpečnosti původních obyvatel, zvýšení kriminality, snižování ekonomické úrovně, navyšování nákladů v sociálních službách, zvyšování nákladů ve zdravotnictví a následná neochota těchto migrantů přizpůsobit se zákonným normám hostitelské země. Náš současný zákon o migraci je dostatečně silným nástrojem k omezení nelegální migrace, který si nesmíme nechat vzít. 

2. 3 postavení zákonů suverénního státu ČR nad jakékoliv jiné zákony

Pouze silná země má silné zákony a fungující justici, které jsou účinnou zbraní proti jakékoliv nelegální činnosti. Současný establishment Evropské unie produkuje zákonné normy omezující působnost národních zákonů, čímž zároveň omezuje suverenitu každé země. Nejen že neskrývá fakt, že tyto nové normy vedou k postupnému omezování národních práv, ale někteří významní západní politici se otevřeně vyjadřují k omezení suverenity členských zemí EU. Toto je pro nás naprosto nepřijatelné a prosazujeme národní právo nad právem Evropské unie. Rozhodování o právu Českých občanů v České republice musí zůstat v rukách České justice, nikoliv řízené zvenčí.

2. 4 školství uzpůsobené praktickým potřebám společnosti ČR

Budeme prosazovat důkladnou změnu ve školství. Je nezbytné upustit od nesmyslných inkluzních projektů, které nepřináší žádné pozitivní výsledky a jsou pouze sociální a výchovnou zátěží. Odstraňme prosazovanou snahu o produkci maximálního počtu vysokoškolských absolventů za cenu jejich nepoužitelnosti v praxi. Zejména nepřiměřeně vysoký počet vysokoškolských studentů v oblastech humanitních a sociálních věd zatěžuje školský systém a v praxi přináší absolventy končící v neziskových organizacích závislých na grantech a příspěvcích. Naopak tyto prostředky je potřebné vynaložit v technických a zdravotnických oborech, které jsou stále více žádané.
Středoškolskou výuku je nutné směřovat k vyšším odbornostem. Absolvování úplného středního vzdělání, díky zvýšeným požadavkům na studium, musí garantovat absolventa v jeho společenskou využitelnost.
Výsledné změny ve školství musí vést k snazšímu uplatnění absolventů v praxi a uspokojení potřeb společnosti.

2. 5 obnovení mezigenerační soudržnosti, každý má právo na důstojné stáří

Těžko budeme hledat recept na spokojené stáří pro každého. Co je však pro nás důležité, je zajištění takových podmínek a potřeb, aby odchod do důchodu nebyl zároveň cestou k chudobě. Prosazení vyšších úlev pro seniory v široké sféře našeho života, tak, aby jejich náklady byly, co možná nejnižší je to, čím se produktivní generace může podílet na způsobu jejich života. Uvědomujeme si, že neustálé sliby o důchodové reformě, jež slýcháme před každými volbami, jsou skutečně nezbytným krokem, který ovšem nespočívá pouze v navyšování důchodů a odvodů do sociálního systému, ale musí být provázaný s činností celé společnosti.

2. 6 postavení zdraví nad byznys

Nedostatek lékařů a zdravotnického personálu odcházejících do zahraničí a s tím spojená zpožděná dostupnost důležitých lékařských výkonů jen ukazuje na skutečnost, že našemu zdravotnictví dochází dech. Peníze, vybrané ve zdravotnickém pojištění se částečně ztrácejí v systému zdravotních pojišťoven a končí tedy u úředníků namísto lékařů. Usilujeme o nastavení takových pravidel, které umožní zlepšit podmínky kompletního lékařského personálu, jež je nezbytný pro fungování celého zdravotnictví. Nemalé náklady, vynaložené na studium našich lékařů a zdravotníků nesmějí být zbytečně vynaloženými prostředky, které nakonec skončí nepřímo v zahraničí.

2. 7 obranyschopnou armádu a obnovu hranic, zavedení všeobecné branné povinnosti

Ohlédneme-li se do dlouhodobé historie a vývoje lidských společenství, zjistíme, že každá společnost si své duchovní, morální, materiální, sociální a politické hodnoty musela umět ubránit, jinak její kultura nepochybně zanikla. Z důvodu obrany společnosti a její suverenity vznikají armády. Čím větší množství bojeschopných vojáků a moderních zbraní, tím je větší naděje ubránit se a nezaniknout. Ohlédneme-li se do nedávné historie, zjistíme, že naši spojenci nás zradili (Mnichovská dohoda) a nemůžeme tedy na ně spoléhat. Dle současného politického dění v Evropě je potřeba se již začít chovat jako suverénní stát, který bude mít zajištěnou nejen ochranu hranic, ale i plně bojeschopnou armádu, včetně nutných aktivních záloh. A proto my SNS prosazujeme branný výcvik:  – pro muže povinný nejméně na 1 rok po dosažení 18 let  – pro ženy dobrovolný nejméně na 1 rok po dosažení 18 let Aktivní zálohy ukončeny pro muže při dosažení 60 let a pro ženy při dosažení 50 let.

2. 8 obnovení soběstačnosti ČR, především potravinové; podporu malých a středních podnikatelů a firem spravedlivou dotační politikou

Kapitola soběstačného zemědělství je provázaná s dotační politikou a udržitelnosti malých obcí. Vzhledem k Evropské politice jsou dotace do zemědělství nezbytné. Prosazujme však takovou dotační politiku, která podpoří drobné zemědělce nikoliv velké koncerny. Dotace musí mířit konkrétním podnikatelům, nikoliv do neprůhledných akciových společností. Podnikání se zemědělskou půdou je potřeba nastavit tak, aby byla zachována a podporována kvalita půdního fondu. Podpořme drobné producenty, kteří jsou schopni zpracovávat svoji produkci ve finální výrobky.
Drobné a malé podnikatele a střední firmy je potřeba motivovat k jejich růstu. Zejména zaměstnanecká politika musí být zjednodušena, odbyrokratizována a uzpůsobena tak, aby malí podnikatelé měli zvýhodněné postavení vůči velkým společnostem. To lze zajistit v nižších nákladech na zaměstnance, nižších odvodech a daních.
Dokud nejsme schopni změnit dotační politiku v Evropě, musíme ji v České republice přizpůsobit tak, abychom byli konkurenceschopní.

2. 9 rozšíření trestně právní odpovědnosti při napadení veřejného činitele integrovaného záchranného systému ( IZS)

Je nutné, aby zasahující jednotky IZS byly právně chráněni stejně jako policisté. Jsou to lidé, kteří zachraňují lidské životy a soukromý i veřejný majetek. Je nadále nepřípustné, aby se stávaly terčem násilných útoků bez možnosti účinné právní ochrany.

2. 10 zakotvení zákona o referendu do platné Ústavy ČR

Je zřejmé, že v mnohých případech zastupitelská demokracie selhává. Prosazujeme, aby o zásadních otázkách rozhodovali občané a ne několik politiků. Proto preferujeme zavedení Referenda – švýcarského typu.

2. 11 každý občan má právo na sebeobranu

EU se snaží provést odzbrojení svých občanů, což je pro nás nepřijatelné. Prosazujeme udržení v platnosti takového zákona o zbraních, který umožní občanům přiměřenou aktivní obranu a ochranu. Občanům musí zůstat právo obrany proti násilí. Pojem „PŘIMĚŘENÁ OBRANA“ je nutné v příslušných zákonech přesně specifikovat tak, aby napadený občan měl možnost obrany jakýmikoliv dostupnými prostředky. Považujeme za nepřípustný stav právního postihu oběti, v případě odražení útoku za použití zbraně.

2. 12 Občané zde nejsou pro stát, ale stát pro občany

Byrokratické fungování státní správy vnímá asi každý z nás. Lidé, kteří chtějí něco změnit, vyřídit, registrovat, odhlásit a hlavně svobodně podnikat, narážejí dnes a denně na neprostupnou a zbytnělou bariéru legislativně zatížených úředníků. Chceme co nejjednodušší státní správu, která bude fungovat a v které si budou úředníci uvědomovat, že svojí prací vykonávají svým občanům službu.  Usilujeme o odstranění zbytečné byrokracie, snížení počtu úředníků a zavedení takových procesů, jež jednotlivé části státní správy zjednoduší a urychlí.

2. 13 Zjednodušení a zpřehlednění zákonů a legislativy

Před vstupem do Evropské unie jsme byli přesvědčováni, že přijímáním společných zákonů postupně vymizí nově nastoupený trend nepřehlednosti a složitosti našeho právního prostředí. Znělo ujišťování, že vymizí mafiánské praktiky, které byly na hraně zákona anebo jej různě obcházely. Opak je pravdou a naše právní prostředí patří k těm nejsložitějším na světě. Stále jsou přijímány stovky nařízení a právních norem jak našich tak především z dílny EU a situace se stále zhoršuje. Zastavme tento nepřehledný trend, chtějme méně, ale srozumitelnějších zákonů.

2. 14 klimatické změny a dopady na politická rozhodnutí

Nenechme se strhnout klimatickým alarmismem s tvrzením, že za klimatické změny může především naše lidská činnost. Vnímáme ochranu životního prostředí tak, jak je společensky i ekonomicky přínosná. Neúměrné náklady na její ochranu již v nedávné minulosti vedly k chybným rozhodnutím (solární energetika) a další jsou na obzoru (sporná elektromobilita). Klimatický panel OSN vnímáme především jako politickou organizaci lobující za zájmy obrovských finančních skupin a vědců, kteří již v minulosti úmyslně zkreslovali výsledky odborných výzkumů. Prosazujme kroky, které účinně dokáží udržet vodu v krajině, (zrušením zbytečných meliorací, obnovou rybníků a mokřadů, rozdělením lánů polí, obnovením klasické zemědělské činnosti… atd.)namísto budování megalomanských projektů vodních děl s pochybným výsledkem. Zachováváme si zdravý rozum s vědomím, že výkyvy teploty na Zemi tu byly dlouho před industrializací a bez jakéhokoliv vlivu lidské činnosti.

2. 15 rozvoj dopravní infrastruktury

Jsme významným dopravním uzlem střední Evropy, ale naše dopravní infastruktura stále vychází ze socialistického modelu. Podporujeme co nejrychlejší dostavění páteřních úseků dálnic, jejich modernizaci a zabezpečení, stejně tak jako úseky silnic nižších tříd. Chceme, aby za stále narůstajícími poplatky za dálnice stát nabídl odpovídající službu, nikoliv abychom byli pouhými rukojmími neschopnosti dopravního resortu.

2. 16 elektronizace státní správy

Elektronizace státní správy je nezbytný krok, daný technickým rozvojem, jež však musí být veden uvážlivě se všemi možnými důsledky. Je potřebné mít neustále na paměti cenu takto spravovaných osobních dat, jejich zabezpečení a možné zneužití. Prosazujme, aby celý proces byl pouze v rukách našeho státu, nikoliv soukromých zahraničních společností, jež mohou sbíraná a ukládaná data zneužívat ve svůj prospěch anebo je nabízet dále ke sledování. Ač si uvědomujeme, že státem realizovaná a provozovaná služba bude jistě nákladnější, berme tuto cenu jako daň za naši bezpečnost.  Nenechme si prodat další součást našeho státu, jednu z nejcennějších s pouhým tvrzením, že stát bude pouze dohlížet.

3. Zastavíme další rozkrádání státu

3. 1 odstavení politických neziskových organizací od státních dotací

V České republice jsou desítky politicky orientovaných neziskových organizací, které jsou dotovány z našich daní. Tyto tzv. „neziskovky“ nic nevytváří a společnosti nic nepřináší. Pokud jsou o svém programu přesvědčeni a věří v něj, mohou jej provozovat ve své vlastní režii. Tyto prostředky navrhujeme přenést do sociální oblasti např. opuštěným dětem, seniorům apod.

3. 2 prosadíme revizi dotační politiky státu a sociálních dávek

Podporujeme revizi současného sociálního systému, který zvýhodňuje skupiny nepracujících občanů na úkor ostatních. Kdo může pracovat, ale nechce, nemůže mít nárok na sociální dávky.

3. 3 daňová politika a úloha státu

Vysoké daňové zatížení je jedním z ukazatelů dlouhodobě špatného fungování státu. Pokud má stát nízké náklady na svůj provoz, není nucen vymáhat na svých občanech vysoké daně. Preferujeme takový daňový systém, který bude jednoduchý, přehledný a spravedlivý. Daňové odvody pro nízkopříjmové obyvatele a podnikající subjekty nesmí být likvidační, ani značně omezující. Požadujeme důsledný výběr daní od korporátních společností se zahraniční účastí a omezení danit v tzv. „daňových rájích.“

3. 4 podpora podnikání a fungování soukromého sektoru

S přechodem na tržní ekonomiku a prodejem výrobních prostředků do soukromého vlastnictví měla být vyřešena otázka dalšího fungování naší ekonomiky. V současné době však stát čím dál víc zasahuje do tohoto procesu a zejména fungování malých a středních podnikatelů značně komplikuje. Podporujeme jak živnostníky, tak i malé a střední podnikatele, jsou to oni, kteří svým obrovským úsilím poskytují ostatním občanům své služby. Chceme, aby si stát uvědomoval nutnost jejich existence, bez nichž by např. dál pokračovalo vysídlování malých obcí, nefungovaly by základní služby, s jejichž chodem by si stát nedokázal poradit. Podpora malých a středních podnikatelů a umožnění svobodného a spravedlivého podnikatelského prostředí je pro nás naprostou prioritou.

3. 5 žádáme změnu exekutorského zákona

Je nepřijatelné, aby v exekucích pokračoval soukromý byznys. Exekutor nemůže být soukromý podnikatel podnikající s lidskou chudobou.  Odmítáme stav, kdy se z tisícové pohledávky stanou desetitisícové i statisícové nesplatitelné dluhy pro několik generací.

3. 6 Nesouhlasíme se současným zněním protikuřáckého zákona, jelikož je nedemokratický a nesvobodný.

My SNS budeme prosazovat změnu protikuřáckého zákona a to zásadním způsobem. Bude povinností každého provozovatele restaurace mít na dveřích jasné označení, zda restaurace je kuřácká, či ne a jakého typu.
Navrhujeme tyto typy:
a) restaurace nekuřácká, bez oddělených prostor na kouření
b) restaurace nekuřácká, s odděleným kuřáckým prostorem pro kuřáky, který nebude zasahovat a omezovat nekuřáky
c) restaurace kuřácká, s odděleným prostorem pro nekuřáky
d) restaurace kuřácká, bez oddělených prostor pro nekuřáky s uvedením doby zákazu kouření (čas snídaně, obědu, večeře)
e) restaurace kuřácká, bez oddělených prostor
Vlastní rozhodnutí jakého typu restaurace bude provozováno, bude výhradně záležet na provozovateli! Tím je mu zaručeno svobodné rozhodnutí! Jasné označení na dveřích jakého typu restaurace je, zaručuje hostům, že se mohou svobodně rozhodnout, jaký podnik budou navštěvovat.

Share with: