Prohlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

Strana národní svobody plně odmítá ratifikaci Istanbulské úmluvy a s jejím zněním se neztotožňuje.

Istanbulskou úmluvu vnímáme jako další nástroj k omezení jednotlivce a potlačování jeho základních práv, prosazování genderových identit na úkor tradičních rodinných vazeb.
Její ratifikací vznikne nový právní řád a zcela změní uspořádání společnosti. Právní rovnost mezi mužem a ženou bude změněna a postavení mužů, žen i dětí bude diskriminováno. Naplno se rozběhne genderové kvótování pracovních pozic, bez ohledu na schopnosti jednotlivce. Muži budou propouštěni ze zaměstnání zcela bezdůvodně anebo s obavou o nařčení z obtěžování a následného trestního stíhání. Násilí na ženách, které je ve smlouvě popsáno, je identifikováno jako genderově podmíněné násilí, zcela vylučující další okolnosti. Ratifikace IU umožní společnosti omezit práva rodičů na výchovu dítěte a tato práva přenáší na společností určené subjekty.
Celé znění IU je sestavenou tak, že umožňuje rozdílný výklad a s tím související pozitivní diskriminaci kohokoliv, kdo se vzepře současnému a budoucímu systému.
Součástí IU je rozsáhlá Důvodová zpráva, která z původně líbivě psaného textu IU činí politicky a ideově diskriminační nástroj vůči rodinám, jednotlivcům a všem, kteří podporují tradiční pojetí rodiny a upřednostňuje pro nás nepřijatelnou genderovou ideologii.

Share with:


1 komentář u „Prohlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

  • Lze jedině souhlasit s tímto prohlášením.

Komentáře nejsou povoleny.